OSNOVNA
PROGRAMSKA OPREDELJENJA
      1. Reintegracija jugoslovenskih naroda i zemalja u jedinstvenu državu - SOCIJALISTICKU FEDERATIVNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU, samoupravnu zajednicu ravnopravnih naroda i narodnosti u kojoj se najpotpunije ostvaruje interes svakog naroda ukljucujuci i postojanje sopstvene države.

             Reintegracija Jugoslavije treba da bude istorijski dogovor jugoslovenskih naroda o udruživanju u novu jugoslovensku zajednicu sa jedinstvenim (celovitim),
ekonomskim, kulturnim i politickim prostorom.

      2. KOMUNIZAM - TRAJNO OPREDELJENJE I CILJ BORBR SKJ U SRBIJI
             Komunizam je trajno opredeljenje SKJ u Srbiji. Vitalnost osnovnih nacela marsizma, opredelila je SKJ u Srbiji da se bori za socijalizam kao realan, human, demokratski i samoupravni društveni sistem.
              Socijalizam na osnovama samoupravljanja alternativa je buducnosti. Zakonom o udruženom radu i Ustavom iz 1974. godine, trebalo je ubrzati proces demokratizacije društva koji je zapocet 1950. godine predajom preduzeca na upravljanje radnicima i formiranjem prvog radnickog saveta. Osnovni cilj je bio da se parlamentarizam državno-socijalistickog tipa (karaktera) zameni delegatskim sistemom. Time bi radni covek, neposredni proizvodac, gradanin postao glavni subjekt odlucivanja na svim nivoima - od mesne zajednice do federacije. Delegatski sistem je institucionalni okvir za ispoljavanje svih samoupravnih interesa i za ostvarivanje njihove demokratske sinteze jer omogucava samoupravno odlucivanje u okviru celog društva. Umesto sile iznad društva država, kako je to Marks predvideo, postaje sluga društva. Konacna intencija je da jednopartijska i višepartijska država budu zamenjene bezpartijskom.
              SKJ u Srbij ce se sa dužnim poctovanjem odnositi prema svim komunistickim partijama koje izgraduju socijalizam prema specificnim uslovima svoje zemlje.

      3. DRUŠTVENA SVOJINA - OSNOVA SOCIJALIZMA
            Polazeci od Manifesta komunisticke partije i dosadašnje prakse, SKJ u Srbiji je opredeljen za duštvenu svojinu kao neprikosnovenu osnovu socijalizma.
            Društvena svojina pripada celom društvu a odredenim društvenim organima - Politickim teritorijalnim jedinicama i njihovim ustanovama je priznato svojstvo pravnog lica, pripada i pravo upravljanja ili korišcenja ali ne i raspolaganja.
             Društvena svojina nad sredstvima za proizvodnju i samoupravljanje, osnovna je predpostavka procesa (odumiranja) i stvaranja bezpartijske države, a istovremeno predpostavka ukidanja eksploatacije radnicke klase, radnog coveka, gradanina. Ta tri cinioca (društvena svojina, samoupravljanje, ukidanje eksploatacije) su u meduzavisnom odnosu. Jer, nema samoupravljanja bez društvene svojine, niti ukidanja eksploatacije bez društvene svojine i samoupravljanja.
            Društvena svojina omogucava:
a)vecu produktivnost rada zasnovanu na cinjenici da se višak rada koristi za zadovoljavanje društvenih potreba i proširenu reprodukciju.
b)dugorocno planiranje zasnovano na interesima razvitka društvene zajednice, odnosno ukupnih potreba društva.
c)nagradivanje prema radu sticanjem licnog dohotka , a ne putem plate i nadnice za koje se zalaže kapitalista jer mu to omogucava prisvajanje viška radna i brzo bogacenje.
d)efikasniju nadgradnju: nauke, kulture, obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. U uslovima kada društvo kao celina izdvaja sredstva i brine o rešavanju tih pitanja, institucije nadgradnje postaju dostupne svakom radnom coveku, svakom gradaninu.
      
      4. PRIVATNA SVOJINA U SOCIJALIZMU
           SKJ u Srbiji nije protiv privatne svojine uopšte, on je protiv kapitalisticke svojine.
            Privatna svojina u socijalizmu se može zadržati uglavnom u poljoprivredi, zanatstvu, turuzmu, ugostiteljstvu i trgovini, na zemlji i sitnim orudima za proizvodnju i veoma ograniceno, u cilju sprecavanja eksploatacije, tako da ima pretežno karakter radne privatne svojine.

      5. LICNA SVOJINA
            je na predmetima licne upotrebe i potrošnje. Ona nema eksploatorski karakter i u socijalizmu je zašticena.
            Radi sprecavanja siromašenja seljaka, zakonom se u socijalizmu mora odrediti zemljišni maksimum.

      6. RAVNOPRAVNOST  NARODA I NARODNOSTI , odnosno gradana nezavisno od nacionalne i konfesionalne pripadnosti i socijalnog položaja.
Ravnopravnost je bila i ostaje jedna od bitnih predpostavki opstanka svake savremene federalne države, pa analogno tome i reitegracije SFRJ.

      7. NAGRAĐIVANJE PREMA RADU bitan je cinilac u funkciji jacanja samoupravljanja i ukidanja eksploatacije.

      8. BESPLATNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BOLNICKO LECENJE CITAVOG STANOVNIŠTVA na osnovu izdavanja iz dohodka zaposlenih u odgovarajuce interesne zajednice zdravstva.

     9. BESPLATNO ŠKOLOVANJE NA SVIM NIVOIMA takode je zasnovano
na izdvajanju iz dohodka zaposlenih.

      10. KULTURA, kao sveukupnost duhovnih tekovina naroda i njen razvoj.

      11. ODNOS CRKVE I DRŽAVE
           SKJ u Srbiji je za slobodu savesti i veroispovesti i pravo verskih zajednica na vršenje duhovnih delatnosti ali je protiv korišcenja vere u politicke svrhe, što crkve danas obilato rade. Po pitanju odnosa države i crkve SKJ u Srbiji polazi od toga da crkve slobodne u duhovnoj sferi ne smeju uticati na politicki život i odvojene su od države.

      12. CILJ I NACIN DELOVANJA U SADAŠNJIM USLOVIMA PARLAMENTARNE DEMOKRATIJE I VIŠEPARTIJSKOG SISTEMA:
vsprecavanje pljacke društvene imovine i daljeg bezdušnog osiromašenja i eksploatacije radnicke klase i stanovništva primarni je zadatak naše partije. To proizilazi po osnovi cinjenice da smo partija radnicke klase i da osim njenih interesa nemamo drugih. Da bi u tome bili efikasni neophodno je ukljucivanje i aktivno delovanje:
1)u sindikalnim organizacijama
2)u udruženjima gradana
3)studentskim organizacijama
4)u sportskim, kulturnim i drugim organizacijama
5)borackim i invalidskim organizacijama
6)staleškim udruženjima
7)u institucijama sistema...
          To predpostavlja:
vaktivno ucešce u razlicitim oblicima protesta gradana protiv aktuelnog režima; ucešce u organizovanu i izvodenju štrajkova protiv eksploatacije radnicke klase, odnosno za poboljšanje njihovog materijalnog stanja i socijalnog položaja u društvu; organizovanje štrajkova i protesta protiv privatizacije društvene imovine.
vsamostalno ili u koaliciji sa drugim komunistickim i radnickim partijama ucešce na parlamentarnim izborima sa ciljem ulaska u parlament(e).
vuspostavljanje saradnje sa organizacijama  i udruženjima progresivne jugoslovenske orjentacije u novostvorenim državama na prostoru SFRJ sa ciljem stvaranja opštejugoslovenskog pokreta za ujedinjenje jugoslovenskih naroda i zemalja.
vorganizovanje i iniciranje protesta protiv politike NOVOG SVETSKOG PORETKA i njenog prihvatanja i provodenja u našoj zemlji.
vorganizaciono i kadrovsko jacanje partije prvenstveno putem regrutovanja kadrova iz redova radnicke i studentske omladine i stvaranjem osnovnih organizacija u njihovim sredinama.
vjacanje informativno - propagandne delatnosti, odnosno proboj informativne blokade kojoj smo bili i još uvek smo izloženi. To, pored ostalog, zahteva organizovanje redovnijeg izlaženja i podizanja kvaliteta na viši nivo našeg glasila "STVARNOST".

13. ODNOS I SARADNJA SA DRUGIM PARTIJAMA
1)SKJ u Srbiji ce najtešnje saradivati, stvarati koalicije, pa i ujedinjavati se, sa svim radnickim i komunistickim partijama i pokretima koji programski i u praksi prihvataju osnovna nacela marksizma u prvom redu društvenu svojinu, internacionalizam, radnicku klasu kao osnovnu društvenu snagu itd.
2)SKJ u Srbiji ce saradivati i sa tzv. levim partijama i pokretima po onim zajednickim pitanjima borbe za socijalizam i Jugoslviju koje su nam podudarna, a narocito po svakodnevnim pitanjima života i rada radnika na izborima.
3)SKJ u Srbiji ce saradivati i sa gradanskim partijama i pokretima po pitanjima borbe protiv nacionalizma i rata itd.
U bilo kom obliku saradnje SKJ u Srbiji nece odstupati od svojih strateških opredeljenja socijalizma i Jugoslavije.
Savez komunista Jugoslavije u Srbiji

Republicki komitet

Obilicev Venac 4/V
Telefon/faks: 011 2622-347
11000 Beograd